Namaz Vakitleri

15 Muharrem 1446
21 Temmuz 2024
İmsak
03:51
Güneş
05:42
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
Detaylı Arama

Bereketli Dua İbadetlerin Gücünü Kavramak: Arafat Duası

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

8 Zilhicce 1417 / 16.04.1997
Arafat/ Mekke

Açıklama

Hocamız, Gönül dostumuz, Mürebbi'miz Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN’ın hac ve umre dolayısıyla Medine’de ve Mekke’de bulunduğu zamanlarda yaptığı sohbetlerdir. Bu sohbetler, çoğu zaman hacıların ve umrecilerin kaldığı otellerde, Mina’da ve Arafat’ta yapılmıştır.

Konuşmalarda hac ibadetinin faziletleri üzerinde durulmuş; Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme, Kâbe-i Müşerrefe, Mina, Arafat gibi mübârek yerler ve yapılabilecek sevaplı ameller anlatılmıştır. Çok rastlanan hatalı uygulamalar ve yanlış davranışlar örneklerle anlatılmış; haccın incelikleri, karşılıklı muamelelerde dikkat edilecek noktalar, sevgi ve saygıyı artıracak güzel davranışlar hatırlatılmıştır.

İhram, istîlâm, tavaf, vakfe, şeytan taşlama gibi hacda yapılan çeşitli görevlerin mânevî ve sembolik yönü üzerinde durulmuş; huzurlu, duygulu ve feyizli bir hac yapmanın yolları gösterilmiştir.

Arafat'ta Dua, Arafat'ta Herkesin Günahları Affolunur, Hacda, Arafat'ta Kim Dua Ederse Kabul Olunur, | gibi konu başlıkları içeren dini sohbet.

Konuşma Metni

Âmîn. Sübhâne Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhâb. el-Hamdü lillâhi hakka hamdihî.Âmîn. Sübhâne Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhâb. el-Hamdü lillâhi hakka hamdihî. Ve's-salâtü ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihîVe's-salâtü ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebi'ahû bi-ihsânin ecmaîne't-tayyibîne't-tâhirîn. Emmâ ba'dü: ve men tebi'ahû bi-ihsânin ecmaîne't-tayyibîne't-tâhirîn. Emmâ ba'dü:

Fe-yâ Rabbenâ, yâ Rabbenâ, yâ Rabbe'l-âlemîn, okunmuş olan 38 adet hatm-i Kur'ân-ı Kerîm'i,Fe-yâ Rabbenâ, yâ Rabbenâ, yâ Rabbe'l-âlemîn, okunmuş olan 38 adet hatm-i Kur'ân-ı Kerîm'i, 1500 adet Fâtiha-i Şerîfe suresini, 6001 adet Âyete'l-kürsiyi, 1464 adet Yâsîn-i Şerîfi,1500 adet Fâtiha-i Şerîfe suresini, 6001 adet Âyete'l-kürsiyi, 1464 adet Yâsîn-i Şerîfi, 375 adet Tebâreke suresini, 41800 adet İhlâs-ı Şerîfi, ayrıca 21 bin küsur İhlâs-ı Şerîfi,375 adet Tebâreke suresini, 41800 adet İhlâs-ı Şerîfi, ayrıca 21 bin küsur İhlâs-ı Şerîfi, ayrıca 11 bin İhlâs-ı Şerîfi, 233 milyon 590 bin kelime-i tevhîdi, 1000 adet istiğfarı,ayrıca 11 bin İhlâs-ı Şerîfi, 233 milyon 590 bin kelime-i tevhîdi, 1000 adet istiğfarı, 12000 adet besmele-i şerîfeyi, 229000 adet salavât-ı şerîfeyi, ayrıca bir salavât-ı şerîfe takımını,12000 adet besmele-i şerîfeyi, 229000 adet salavât-ı şerîfeyi, ayrıca bir salavât-ı şerîfe takımını, 9 adet 4444 salât-ı tefriciye takımını, 5000 adet salât-ı münciyeyi, 1000 adet salavât-ı şerîfeyi,9 adet 4444 salât-ı tefriciye takımını, 5000 adet salât-ı münciyeyi, 1000 adet salavât-ı şerîfeyi, 100.000 adet İnna fetahnâ leke âyet-i kerîmesini, Âmenerrasûlü âyet-i kerîmesini, 100.000 adet İnna fetahnâ leke âyet-i kerîmesini, Âmenerrasûlü âyet-i kerîmesini, 1000 adet lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm tesbihini ve sair ibadetlerimizi, tâatlerimizi,1000 adet lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm tesbihini ve sair ibadetlerimizi, tâatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, Kur'ân-ı Kerîm kıraatlerimizi, süver-i Kur'âniyye kıraatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, Kur'ân-ı Kerîm kıraatlerimizi, süver-i Kur'âniyye kıraatlerimizi, haccımızın ibadetlerini, umremizi, Arafat'taki vakfemizi, şu duruşumuzu,haccımızın ibadetlerini, umremizi, Arafat'taki vakfemizi, şu duruşumuzu, şu günümüzü ve bu esnada yapmış olduğumuz ibadetlerimizi yâ Rabbi;şu günümüzü ve bu esnada yapmış olduğumuz ibadetlerimizi yâ Rabbi; lütfunla, kereminle, ahsen ve etem vechile ifa edilmiş gibi kabul eyle yâ Rabbi! lütfunla, kereminle, ahsen ve etem vechile ifa edilmiş gibi kabul eyle yâ Rabbi!

Bunları okuyan kardeşlerimiz, Türkiye'de okuyup da buraya gönderen kardeşlerimiz,Bunları okuyan kardeşlerimiz, Türkiye'de okuyup da buraya gönderen kardeşlerimiz, burada okuyan kardeşlerimiz, şu esnada burada zikredip hatm-i hâcegân yapıp okumuş olan kardeşlerimizburada okuyan kardeşlerimiz, şu esnada burada zikredip hatm-i hâcegân yapıp okumuş olan kardeşlerimiz bunları okurken ne muratlarla, ne dileklerle, ne maksatlarla okumuşlarsa, kimlerin ruhları için okumuşlarsa bunları okurken ne muratlarla, ne dileklerle, ne maksatlarla okumuşlarsa, kimlerin ruhları için okumuşlarsa o muratlarına vâsıl eyleyip o okudukları kimselerin ruhlarına isal eyle yâ Rabbi! o muratlarına vâsıl eyleyip o okudukları kimselerin ruhlarına isal eyle yâ Rabbi!

Bizler de bu okunmuş olan süver-i Kur'âniyye, hatm-i şerîfler, salât u selâmlar,Bizler de bu okunmuş olan süver-i Kur'âniyye, hatm-i şerîfler, salât u selâmlar, tesbihât ve tehlilât ve sair ezkâr u evrâddan hâsıl olan ücûr u mesûbâtı ba'de'l-kabûli minnâ bi'l-fadli ve'l-ihsân,tesbihât ve tehlilât ve sair ezkâr u evrâddan hâsıl olan ücûr u mesûbâtı ba'de'l-kabûli minnâ bi'l-fadli ve'l-ihsân, evvelen ve hâsseten hâce-i kâinat, şefîu'l-usât fî yevmi Arasat, tâci ru'ûsinâ ve tabîbi kulûbinâ, evvelen ve hâsseten hâce-i kâinat, şefîu'l-usât fî yevmi Arasat, tâci ru'ûsinâ ve tabîbi kulûbinâ, menbaı's-sıtkı ve's-sefâ ve burhâni'l-asfiyâ Muhammedini'l-Mustafâ sallallahu teâlâ aleyhimenbaı's-sıtkı ve's-sefâ ve burhâni'l-asfiyâ Muhammedini'l-Mustafâ sallallahu teâlâ aleyhi ve âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ Efendimiz hazretlerinin ruh-i pâkineve âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ilâ yevmi'l-cezâ Efendimiz hazretlerinin ruh-i pâkine şu mübarek Arafat Meydanı'ndan, şu mübarek arefe gününde hediyeler eyledik,şu mübarek Arafat Meydanı'ndan, şu mübarek arefe gününde hediyeler eyledik, ruh-i pâkine vasıl eyle yâ Rabbi! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ruh-i pâkine vasıl eyle yâ Rabbi! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şu hediyelerimizden haberdar eyleyip rûh-i pâkini bizlerden hoşnut ve razı eyle yâ Rabbi! şu hediyelerimizden haberdar eyleyip rûh-i pâkini bizlerden hoşnut ve razı eyle yâ Rabbi! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisine, rızasına, iltifatına,Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisine, rızasına, iltifatına, teveccühüne, şefaatine ermeyi cümlemize nasip eyle yâ Rabbi! teveccühüne, şefaatine ermeyi cümlemize nasip eyle yâ Rabbi!

Bu okuduklarımızdan hâsıl olan ücûr u mesûbâtı yine Peygamber Efendimiz'in âline, ashâb-ı kirâmına,Bu okuduklarımızdan hâsıl olan ücûr u mesûbâtı yine Peygamber Efendimiz'in âline, ashâb-ı kirâmına, ashâb-ı güzîninin cümlesinin ruhlarına; ezvâc-ı tâhirât ümmehât-ı mü'minîn validelerimizin ruhlarına; ashâb-ı güzîninin cümlesinin ruhlarına; ezvâc-ı tâhirât ümmehât-ı mü'minîn validelerimizin ruhlarına; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek zürriyet-i tayyibesine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek zürriyet-i tayyibesine ve makâm-ı irşâdının mânevî varisleri olan mürşidîn-i kamilîn-i mükemmilîn, evliyaullâh-ı mukarrabîn,ve makâm-ı irşâdının mânevî varisleri olan mürşidîn-i kamilîn-i mükemmilîn, evliyaullâh-ı mukarrabîn, mürşid-i kâmillerimizin, sâdât-ı turuk-ı aliyyemizin ruhlarına mürşid-i kâmillerimizin, sâdât-ı turuk-ı aliyyemizin ruhlarına ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mânevî varisleri olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mânevî varisleri olan ulemâ-i muhakkikîn ve meşâyih-i vâsılînimizin cümlesinin ruhlarına ulemâ-i muhakkikîn ve meşâyih-i vâsılînimizin cümlesinin ruhlarına ve hâsseten Ebu Bekr-i Sıddîk ve Aliyy-i Murtazâ ve hâsseten Ebu Bekr-i Sıddîk ve Aliyy-i Murtazâ ve sair sahabeden rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn müteselsilen zamanımıza kadar,ve sair sahabeden rıdvânullâhi teâlâ aleyhim ecmaîn müteselsilen zamanımıza kadar, yaşadığımız asra kadar, bizim gördüğümüz zamanlara kadar yaşamış olan evliyaullah büyüklerimizin,yaşadığımız asra kadar, bizim gördüğümüz zamanlara kadar yaşamış olan evliyaullah büyüklerimizin, mürşid-i kâmillerimizin, pirlerimizin, şeyhlerimizin mürşid-i kâmillerimizin, pirlerimizin, şeyhlerimizin ve hâsseten Muhammed Zâhid-i Bursevî Efendimiz'in ruhuna hediye eyledik; vâsıl eyle. ve hâsseten Muhammed Zâhid-i Bursevî Efendimiz'in ruhuna hediye eyledik; vâsıl eyle.

İstanbul'umuzun medâr-ı iftihârı ve mahşer gününde bizim kâidimiz ve serverimiz olacak olanİstanbul'umuzun medâr-ı iftihârı ve mahşer gününde bizim kâidimiz ve serverimiz olacak olan Ebû Eyyüb Halid b. Zeyd el Ensârî hazretlerinin ve sair sahâbe-i güzînin ve cümle enbiyâ ve mürselîninEbû Eyyüb Halid b. Zeyd el Ensârî hazretlerinin ve sair sahâbe-i güzînin ve cümle enbiyâ ve mürselînin ve hâsseten Beykoz civarında makamı bulunan Yûşâ aleyhisselam'ınve hâsseten Beykoz civarında makamı bulunan Yûşâ aleyhisselam'ın ve İstanbul'da medfûn bulunan sair enbiyâ ve mürselîninve İstanbul'da medfûn bulunan sair enbiyâ ve mürselînin ve İstanbul'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in müjdesine ve İstanbul'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in müjdesine ve iltifatına mazhar olarak fethetmiş olan, cennet mekân Fatih Sultan Muhammed Han hazretlerininve iltifatına mazhar olarak fethetmiş olan, cennet mekân Fatih Sultan Muhammed Han hazretlerinin ve onun mübarek ordusu mensubu fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına; ve onun mübarek ordusu mensubu fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına; ve İslâm'ın zuhurundan günümüze kadar dünyanın her yerinde İslâm için, ve İslâm'ın zuhurundan günümüze kadar dünyanın her yerinde İslâm için, müslümanların ilerlemesi ve savunulması ve kurtarılması ve korunması için, müslümanların ilerlemesi ve savunulması ve kurtarılması ve korunması için, Dîn-i Mübîn-i İslâm'ın cihana yayılması için cihat edip can vermiş olan şehitlerin, gazilerin, Dîn-i Mübîn-i İslâm'ın cihana yayılması için cihat edip can vermiş olan şehitlerin, gazilerin, emek sarf etmiş olan mücahitlerin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik; vâsıl eyle. emek sarf etmiş olan mücahitlerin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik; vâsıl eyle.

Hâsseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek amcasıHâsseten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek amcası Seyyidü'ş-şühedâ Hamza hazretlerinden itibaren Çanakkale şehitlerine kadar,Seyyidü'ş-şühedâ Hamza hazretlerinden itibaren Çanakkale şehitlerine kadar, İstiklal Harbi şehitlerine, Kıbrıs ve Kore'deki şehitlere kadar şehit olan bütün, İstiklal Harbi şehitlerine, Kıbrıs ve Kore'deki şehitlere kadar şehit olan bütün, hatta bugünümüzde imansızlarla, kâfirlerle cihat etmiş olan şehitlerin ruhlarınahatta bugünümüzde imansızlarla, kâfirlerle cihat etmiş olan şehitlerin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik; vâsıl eyle yâ Rabbi! ayrı ayrı hediyeler eyledik; vâsıl eyle yâ Rabbi! Bütün fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle yâ Rabbi!Bütün fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle yâ Rabbi! Bu okunanları okuyan kardeşlerimizin ve şu anda burada mevcut bulunanBu okunanları okuyan kardeşlerimizin ve şu anda burada mevcut bulunan ve el açıp senden dualarının kabulünü isteyen kardeşlerimizin de,ve el açıp senden dualarının kabulünü isteyen kardeşlerimizin de, bunları okuyan kardeşlerimizin de kimlerin ruhları için okumuşlarsa onların da ruhlarına,bunları okuyan kardeşlerimizin de kimlerin ruhları için okumuşlarsa onların da ruhlarına, bunları okuyanların ve burada bulunanların geçmişlerinin de, bütün müslüman âbâ ü ümmehât,bunları okuyanların ve burada bulunanların geçmişlerinin de, bütün müslüman âbâ ü ümmehât, ecdâd ü ceddât, akrabâ ü teallukât, ihvân u ehavât, evlâd u zürriyâtlarının ruhlarına daecdâd ü ceddât, akrabâ ü teallukât, ihvân u ehavât, evlâd u zürriyâtlarının ruhlarına da ayrı ayrı hediyeler eyledik; vâsıl eyle yâ Rabbi! ayrı ayrı hediyeler eyledik; vâsıl eyle yâ Rabbi!

Hassaten şu mübarek beldede medfûn bulunan enbiyâullâh ve sahâbe-i kirâm ve evliyâullâhHassaten şu mübarek beldede medfûn bulunan enbiyâullâh ve sahâbe-i kirâm ve evliyâullâh ve salihlerin ruhlarına ve Cennetü'l-Muallâ denilen Mekke-i Mükerreme kabristanında ve salihlerin ruhlarına ve Cennetü'l-Muallâ denilen Mekke-i Mükerreme kabristanında medfûn bulunan sahâbe-i kirâmın, Hz. Hatice validemizin,medfûn bulunan sahâbe-i kirâmın, Hz. Hatice validemizin, Peygamber Efendimiz'in yakınlarının ruhlarına hediyeler eyledik; vâsıl eyle Yâ Rabbi!Peygamber Efendimiz'in yakınlarının ruhlarına hediyeler eyledik; vâsıl eyle Yâ Rabbi! Nice nice asırlar boyu buralara gelip buralarda haccedip, Nice nice asırlar boyu buralara gelip buralarda haccedip, umre yapıp da bu esnada buralarda vefat etmiş olan umre yapıp da bu esnada buralarda vefat etmiş olan hüccâc-ı kirâmın da ruhlarına hediyeler eyledik; vâsıl eyle Yâ Rabbi! hüccâc-ı kirâmın da ruhlarına hediyeler eyledik; vâsıl eyle Yâ Rabbi! Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür-nur eyle yâ Rabbi!Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür-nur eyle yâ Rabbi! Ruhlarını şâd u memnûn u mesrûr eyle yâ Rabbi! Ruhlarını şâd u memnûn u mesrûr eyle yâ Rabbi! Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle yâ Rabbi! Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle yâ Rabbi! Eğer dünyadaki hatalarından dolayı kabrinde kabir azabı çeken mü'minler varsaEğer dünyadaki hatalarından dolayı kabrinde kabir azabı çeken mü'minler varsa kabir azaplarını lütfunla, kereminle şu mübarek gün hürmetine yâ Rabbi, şu okunanlar hürmetine,kabir azaplarını lütfunla, kereminle şu mübarek gün hürmetine yâ Rabbi, şu okunanlar hürmetine, hatm-i Kur'ân-ı Kerîmler hürmetine kabir azaplarını kaldır yâ Rabbi!hatm-i Kur'ân-ı Kerîmler hürmetine kabir azaplarını kaldır yâ Rabbi! Ruhlarını rahatlandır yâ Rabbi! Seyyiatları olanların seyyiatlarını hasenata döndür yâ Rabbi!Ruhlarını rahatlandır yâ Rabbi! Seyyiatları olanların seyyiatlarını hasenata döndür yâ Rabbi! Kabirlerini cennet bahçesi hâline çevir yâ Rabbi! Kabirlerini cennet bahçesi hâline çevir yâ Rabbi! Kabir istirahatlarını yevmen fe-yevmen müzdâd eyle yâ Rabbi! Kabir istirahatlarını yevmen fe-yevmen müzdâd eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbe'l-âlemîn! Bizlere de sevdiğin, razı olduğun kullar olmayı nasip eyle.Yâ Rabbe'l-âlemîn! Bizlere de sevdiğin, razı olduğun kullar olmayı nasip eyle. Şu ana kadar işlemiş olduğumuz hatalarımızı, günahlarımızı, suçlarımızı bağışlayıp Şu ana kadar işlemiş olduğumuz hatalarımızı, günahlarımızı, suçlarımızı bağışlayıp bundan sonraki ömrümüzde rızana uygun ömür sürmeye bizleri muvaffak eyle yâ Rabbi! bundan sonraki ömrümüzde rızana uygun ömür sürmeye bizleri muvaffak eyle yâ Rabbi! Bu haccımızdan sonra artık günahlara, haramlara bulaşmamayı nasip eyle yâ Rabbi!Bu haccımızdan sonra artık günahlara, haramlara bulaşmamayı nasip eyle yâ Rabbi! Sevdiğin, razı olduğun kul olarak yaşamayı nasip eyle yâ Rabbi!Sevdiğin, razı olduğun kul olarak yaşamayı nasip eyle yâ Rabbi! Tertemiz olmuş olan defter-i a'mâllerimizi günah kirleri ile kirlettirme yâ Rabbi!Tertemiz olmuş olan defter-i a'mâllerimizi günah kirleri ile kirlettirme yâ Rabbi! Bizi şeytana uyanlardan, kananlardan eyleme yâ Rabbi!Bizi şeytana uyanlardan, kananlardan eyleme yâ Rabbi! Nefse yenilip de hataları, günahları işleyenlerden eyleme yâ Rabbi!Nefse yenilip de hataları, günahları işleyenlerden eyleme yâ Rabbi! İbadetlerden, hayırlardan geri kalanlardan eyleme yâ Rabbi! İbadetlerden, hayırlardan geri kalanlardan eyleme yâ Rabbi! Yolunda dâim, ibadetine müdavim kullar eyle Yâ Rabbi!Yolunda dâim, ibadetine müdavim kullar eyle Yâ Rabbi! Hayrât u hasenât işleyen kullarından eyle yâ Rabbi! Hayrât u hasenât işleyen kullarından eyle yâ Rabbi! İbâdât u tâât ile ömür geçiren, sevdiğin kullarından eyle yâ Rabbi! İbâdât u tâât ile ömür geçiren, sevdiğin kullarından eyle yâ Rabbi!

Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eyle yâ Rabbi!Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eyle yâ Rabbi! Batılı bâtıl olarak görüp ondan korunmayı, sakınmayı cümlemize nasîb-i müyesser eyle yâ Rabbi! Batılı bâtıl olarak görüp ondan korunmayı, sakınmayı cümlemize nasîb-i müyesser eyle yâ Rabbi! Bizim Türkiye'mizi ve sair İslâm beldelerini, müslüman diyarlarını her çeşit afetlerden,Bizim Türkiye'mizi ve sair İslâm beldelerini, müslüman diyarlarını her çeşit afetlerden, musibetlerden, maddî mânevî felaketlerden mahfûz eyle yâ Rabbi!musibetlerden, maddî mânevî felaketlerden mahfûz eyle yâ Rabbi! Başlarımızdaki zalim, fâsık, fâcir idarecileri başımızdan def eyle yâ Rabbi! Başlarımızdaki zalim, fâsık, fâcir idarecileri başımızdan def eyle yâ Rabbi! Müslümanların başına senin sevdiğin, razı olduğun, müttakî, salih idareciler ihsan eyle yâ Rabbi!Müslümanların başına senin sevdiğin, razı olduğun, müttakî, salih idareciler ihsan eyle yâ Rabbi! Gayrimüslimlerin diyarlarında yaşayan müslüman kardeşlerimize de yardım eyle yâ Rabbi! Gayrimüslimlerin diyarlarında yaşayan müslüman kardeşlerimize de yardım eyle yâ Rabbi!

Cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle yâ Rabbi!Cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle yâ Rabbi! Maddî, mânevî, aklî, rûhî, bedenî, ahlakî kusurlarımız, hastalıklarımız, dertlerimiz varsaMaddî, mânevî, aklî, rûhî, bedenî, ahlakî kusurlarımız, hastalıklarımız, dertlerimiz varsa bu dertlerden bizleri kurtarıp sâlim ve sahih eyle yâ Rabbi! bu dertlerden bizleri kurtarıp sâlim ve sahih eyle yâ Rabbi! Ruhen ve bedenen aklen ve ahlaken sıhhatli eyle yâ Rabbi!Ruhen ve bedenen aklen ve ahlaken sıhhatli eyle yâ Rabbi! Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi lütfunla, kereminle ıslah eyle yâ Rabbi! Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi lütfunla, kereminle ıslah eyle yâ Rabbi! Salih, mü'min kullar eyle yâ Rabbi! Yolunda dâim, ibadetine müdavim kullar olmalarını nasip eyle yâ Rabbi!Salih, mü'min kullar eyle yâ Rabbi! Yolunda dâim, ibadetine müdavim kullar olmalarını nasip eyle yâ Rabbi! Cümlemize yetiştirdiğimiz evlatlarımızın, zürriyetlerimizin hayırlı hallerini,Cümlemize yetiştirdiğimiz evlatlarımızın, zürriyetlerimizin hayırlı hallerini, güzel günlerini görmeyi nasip eyle yâ Rabbi! Şaşıranlara doğru yolu gösterip hidayet eyle yâ Rabbi!güzel günlerini görmeyi nasip eyle yâ Rabbi! Şaşıranlara doğru yolu gösterip hidayet eyle yâ Rabbi! Doğru yolda yürüyenlere kuvvet ihsan eyle yâ Rabbi! Doğru yolda yürüyenlere kuvvet ihsan eyle yâ Rabbi!

Bizleri helal, temiz rızıklarla merzûk eyle yâ Rabbi!Bizleri helal, temiz rızıklarla merzûk eyle yâ Rabbi! Şimdiye kadar işlediğimiz günahlardan, bulaşmış olduğumuz haramlardan bizleri temizle yâ Rabbi!Şimdiye kadar işlediğimiz günahlardan, bulaşmış olduğumuz haramlardan bizleri temizle yâ Rabbi! Üzerimizde mevcut bulunan kul haklarını da, o kulları razı edip bizi kul haklarından da kurtar yâ Rabbi!Üzerimizde mevcut bulunan kul haklarını da, o kulları razı edip bizi kul haklarından da kurtar yâ Rabbi! Bundan sonra kul haklarına bulaşmamayı nasip eyle yâ Rabbi!Bundan sonra kul haklarına bulaşmamayı nasip eyle yâ Rabbi! Bilakis kullarına güzel hizmetler yapmayı, hayır hasenât yapmayı, Bilakis kullarına güzel hizmetler yapmayı, hayır hasenât yapmayı, arkamızdan sevap kazanmamıza sebep olacak sadaka-i câriyeler bırakmayı, hanlar, köprüler, arkamızdan sevap kazanmamıza sebep olacak sadaka-i câriyeler bırakmayı, hanlar, köprüler, çeşmeler, mektepler, camiler, senin sevdiğin tesisler bırakıp sevap kazanmayı nasip eyle yâ Rabbi! çeşmeler, mektepler, camiler, senin sevdiğin tesisler bırakıp sevap kazanmayı nasip eyle yâ Rabbi!

Cümlemize sıhhat ve âfiyet üzere hayırlı uzun ömürler ile muammer olmayı nasip eyle yâ Rabbi!Cümlemize sıhhat ve âfiyet üzere hayırlı uzun ömürler ile muammer olmayı nasip eyle yâ Rabbi! Ömürlerimizi rızana uygun vechile geçirmeyi nasip eyle yâ Rabbi!Ömürlerimizi rızana uygun vechile geçirmeyi nasip eyle yâ Rabbi! Peygamber-i Zîşânımız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Arafat'ta herkesin günahları affolunur,Peygamber-i Zîşânımız sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Arafat'ta herkesin günahları affolunur, affolunmayanlar Müzdelife'de, onlar da affolunmazsa Mina'da affonulur.affolunmayanlar Müzdelife'de, onlar da affolunmazsa Mina'da affonulur. Haccettikten sonra üzerinde günahının kaldığını zanneden günah işlemiş olur." diye müjdeliyor.Haccettikten sonra üzerinde günahının kaldığını zanneden günah işlemiş olur." diye müjdeliyor. Allah Teâlâ hazretlerinin şu Arafat meydanındaAllah Teâlâ hazretlerinin şu Arafat meydanında nice cehennemi hak etmiş âsileri afv u mağfiret ettiğini edeceğini bildiriyor.nice cehennemi hak etmiş âsileri afv u mağfiret ettiğini edeceğini bildiriyor. Yâ Rabbi, bizleri afv u mağfiret eylediğin kullarından eyle! Yâ Rabbi, bizleri afv u mağfiret eylediğin kullarından eyle! Yâ Rabbi, bizleri cehenneme atıp yaktığın kullarından eyleme! Bizi cehennemden âzâd eyle! Yâ Rabbi, bizleri cehenneme atıp yaktığın kullarından eyleme! Bizi cehennemden âzâd eyle! Bizleri ehl-i cennet eyle. Bi-gayri hisâb cennetine giren kullarından eyle. Bizleri ehl-i cennet eyle. Bi-gayri hisâb cennetine giren kullarından eyle.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "İnde külli hatmetin da'vetün müstecâbetün." buyurmuş.Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "İnde külli hatmetin da'vetün müstecâbetün." buyurmuş. Hatim indirildiği zaman yapılan dualar makbuldür diye müjdelemiş. Hatim indirildiği zaman yapılan dualar makbuldür diye müjdelemiş. Biz de okunmuş olan hatimlerin duasını şurada yapıyoruz, şu dualarımızı o vechile de müstecâb eyle yâ Rabbi!Biz de okunmuş olan hatimlerin duasını şurada yapıyoruz, şu dualarımızı o vechile de müstecâb eyle yâ Rabbi! Ayrıca bizim hatırımıza gelmeyen ve bunları okuyan kardeşlerimizin gönlünde,Ayrıca bizim hatırımıza gelmeyen ve bunları okuyan kardeşlerimizin gönlünde, aklında olan ve bu duaları dinleyen kardeşlerimizin kendi ailevî,aklında olan ve bu duaları dinleyen kardeşlerimizin kendi ailevî, şahsî dileklerini de lütfunla kereminle kabul eyle yâ Rabbi. şahsî dileklerini de lütfunla kereminle kabul eyle yâ Rabbi.

Gönüllerimizin muratlarını bizlere ihsan eyle Yâ Rabbi!Gönüllerimizin muratlarını bizlere ihsan eyle Yâ Rabbi! Senden başka duaları kabul eden, muratları veren yok yâ Rabbi! Senden başka duaları kabul eden, muratları veren yok yâ Rabbi! Bizi muratlarımıza erdirip dualarımızı kabul eyle yâ Rabbi! Bizi muratlarımıza erdirip dualarımızı kabul eyle yâ Rabbi! Yolunda dâim, zikrinde kâim, ibadetine müdavim kullarından olmayı nasip eyle yâ Rabbi!Yolunda dâim, zikrinde kâim, ibadetine müdavim kullarından olmayı nasip eyle yâ Rabbi! Hastalarımıza acilen şifalar ver yâ Rabbi! Hastalarımıza acilen şifalar ver yâ Rabbi! Vefat etmiş olan kardeşlerimizi ve hâsseten ruhuna hatim indirilmiş olanVefat etmiş olan kardeşlerimizi ve hâsseten ruhuna hatim indirilmiş olan eczacı Ali kardeşimizi mağfiretine mazhar eyle yâ Rabbi. Hastalarımıza şifalar ver yâ Rabbi.eczacı Ali kardeşimizi mağfiretine mazhar eyle yâ Rabbi. Hastalarımıza şifalar ver yâ Rabbi. Ameliyat olan kardeşlerimize, yakınlarımıza ameliyatlarından afiyetle kalkmayı nasip eyle yâ Rabbi.Ameliyat olan kardeşlerimize, yakınlarımıza ameliyatlarından afiyetle kalkmayı nasip eyle yâ Rabbi. Borçları olanlarımıza borçlarımızı ödeyip kimsenin karşısına hor, zelil düşmemeyi,Borçları olanlarımıza borçlarımızı ödeyip kimsenin karşısına hor, zelil düşmemeyi, mağlup ve mahcup olmamayı nasip eyle yâ Rabbi!mağlup ve mahcup olmamayı nasip eyle yâ Rabbi! Dertli olanların dertlerine deva, borcu olanların borçlarına eda nasip eyle yâ Rabbi! Dertli olanların dertlerine deva, borcu olanların borçlarına eda nasip eyle yâ Rabbi! Nâ-murâd olanlarımızı ber-murâd eyle yâ Rabbi! Nâ-şâd olanlarımızı karîben şâdân u handân eyle yâ Rabbi! Nâ-murâd olanlarımızı ber-murâd eyle yâ Rabbi! Nâ-şâd olanlarımızı karîben şâdân u handân eyle yâ Rabbi!

Bu diyarlara böyle lütfeyleyip gelmeyi nasip eyledin.Bu diyarlara böyle lütfeyleyip gelmeyi nasip eyledin. Hatta buralarda dua eden kullarının duasını kabul ederken, melekler Hatta buralarda dua eden kullarının duasını kabul ederken, melekler "Yâ Rabbi, onların arasında falanca da var."Yâ Rabbi, onların arasında falanca da var. O hac için gelmedi, başka maksatla geldi, deveciydi veya şofördü veya satıcıydı…" gibi itirazları üzerine, O hac için gelmedi, başka maksatla geldi, deveciydi veya şofördü veya satıcıydı…" gibi itirazları üzerine, "Olsun, onların arasına girenleri ben mahrum etmem." diye herkesi afv u mağfiret edip"Olsun, onların arasına girenleri ben mahrum etmem." diye herkesi afv u mağfiret edip rahmetine mazhar edeceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelediğine göre,rahmetine mazhar edeceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelediğine göre, cümlemize affına mazhar eyle yâ Rabbi! Yüzümüzün karasına bakma yâ Rabbi! cümlemize affına mazhar eyle yâ Rabbi! Yüzümüzün karasına bakma yâ Rabbi! Yüzümüzün karasını ak eyle yâ Rabbi! Katı kalplerimizi yumuşat yâ Rabbi!Yüzümüzün karasını ak eyle yâ Rabbi! Katı kalplerimizi yumuşat yâ Rabbi! Kalplerimizi nurunla, marifetinle, muhabbetinle doldur yâ Rabbi!Kalplerimizi nurunla, marifetinle, muhabbetinle doldur yâ Rabbi! Seni sevmenin lezzetine, zevkine, feyzine bizleri eriştir yâ Rabbi!Seni sevmenin lezzetine, zevkine, feyzine bizleri eriştir yâ Rabbi! Seni bilip sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle yâ Rabbi! Seni bilip sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle yâ Rabbi! Nasip eyleyip de başka insanlar gelemezken, maddî imkân verip, sıhhî imkân verip,Nasip eyleyip de başka insanlar gelemezken, maddî imkân verip, sıhhî imkân verip, siyâsî engelleri geçip, hudutları aşıp, dağlar dereleri geçip de buraya gelmemizi nasip ettiğin gibi siyâsî engelleri geçip, hudutları aşıp, dağlar dereleri geçip de buraya gelmemizi nasip ettiğin gibi her türlü mâniaları geçip de cennetine girmeyi de nasip eyle yâ Rabbi! her türlü mâniaları geçip de cennetine girmeyi de nasip eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbe'l-âlemîn, mahşer gününde insanlar bu Arafat'ta toplandığımız gibi toplanacaklar.Yâ Rabbe'l-âlemîn, mahşer gününde insanlar bu Arafat'ta toplandığımız gibi toplanacaklar. Bir ayağın bastığı yere bin ayak basacak, iğne atsan yere düşmeyecek. İnsanlar terlere batacak.Bir ayağın bastığı yere bin ayak basacak, iğne atsan yere düşmeyecek. İnsanlar terlere batacak. O sıcaklığı biraz öğle vaktinde hissettik.O sıcaklığı biraz öğle vaktinde hissettik. Bizi mahşer gününün sıkıntılarına, terlerine, endişelerine, korkularına uğratma yâ Rabbe'l-âlemîn! Bizi mahşer gününün sıkıntılarına, terlerine, endişelerine, korkularına uğratma yâ Rabbe'l-âlemîn! Bizi Peygamber-i Zîşânımız'ın Livâü'l-hamd'i altında peygamberlerle, sıdıklarla, şehitlerle, Bizi Peygamber-i Zîşânımız'ın Livâü'l-hamd'i altında peygamberlerle, sıdıklarla, şehitlerle, salihlerle haşreyle yâ Rabbi!salihlerle haşreyle yâ Rabbi! Arş-ı a'lânın gölgesinde bazı has kullarını gölgelendireceksin,Arş-ı a'lânın gölgesinde bazı has kullarını gölgelendireceksin, onlar mahşer halkının çektiği sıkıntılara uğramayacaklar, arşın gölgesinde gölgelenip sefa sürecekler.onlar mahşer halkının çektiği sıkıntılara uğramayacaklar, arşın gölgesinde gölgelenip sefa sürecekler. Nurdan minberlerde oturacaklar, nurdan libaslar giyecekler. Mahşer halkı onlara hayran bakacaklar.Nurdan minberlerde oturacaklar, nurdan libaslar giyecekler. Mahşer halkı onlara hayran bakacaklar. Yâ Rabbi, bizlere lütfunla, kereminle o arş-ı a'lânın gölgesinde gölgelendirdiğin kullarından eyle yâ Rabbi! Yâ Rabbi, bizlere lütfunla, kereminle o arş-ı a'lânın gölgesinde gölgelendirdiğin kullarından eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbe'l-âlemîn, insanlar hesaba çekilecek, Mahkeme-i Kübrâ'da muhakeme olunacak.Yâ Rabbe'l-âlemîn, insanlar hesaba çekilecek, Mahkeme-i Kübrâ'da muhakeme olunacak. Fe-men ya'mel miskale zerratin hayran yerahu ve men ya'mel miskale zerratin şerran yerah.Fe-men ya'mel miskale zerratin hayran yerahu ve men ya'mel miskale zerratin şerran yerah. Zerre kadar hayır işleyen hayrının karşılığını bulacak. Zerre kadar şer işleyen şerrinin cezasını çekecek.Zerre kadar hayır işleyen hayrının karşılığını bulacak. Zerre kadar şer işleyen şerrinin cezasını çekecek. Şedid ve feci ve müthiş bir hesap olacak. Şedid ve feci ve müthiş bir hesap olacak. Ameller mizanda tartılacak, amelleri ağır gelenler cennete girecek.Ameller mizanda tartılacak, amelleri ağır gelenler cennete girecek. Hafif gelenler de müslüman bile olsa cezaları dolayısıyla cehenneme düşüp yanacak.Hafif gelenler de müslüman bile olsa cezaları dolayısıyla cehenneme düşüp yanacak. Yâ Rabbi bazı sevgili kulların bi-gayri hisâb cennete girecekler.Yâ Rabbi bazı sevgili kulların bi-gayri hisâb cennete girecekler. Onların defter-i dîvânı açılıp hesaba çekilmeyecek.Onların defter-i dîvânı açılıp hesaba çekilmeyecek. Onlar terlemeyecekler, onlar mahzun olmayacak.Onlar terlemeyecekler, onlar mahzun olmayacak. Bizleri de bi-gayri hisâb duhûl-i evvelîn ile Firdevs-i A'lâ'ya dahil ettiğin kullarından eyle yâ Rabbi!Bizleri de bi-gayri hisâb duhûl-i evvelîn ile Firdevs-i A'lâ'ya dahil ettiğin kullarından eyle yâ Rabbi! Lütfunla, kereminle hesaba uğratmadan, azaba uğratmadan, cehenneme atmadan, Lütfunla, kereminle hesaba uğratmadan, azaba uğratmadan, cehenneme atmadan, terletmeden, korkutmadan, sıratı şimşek çakar gibi geçip cennete varan,terletmeden, korkutmadan, sıratı şimşek çakar gibi geçip cennete varan, ebedî saadete eren kullarından eyle yâ Rabbi! ebedî saadete eren kullarından eyle yâ Rabbi!

Cennet içre "Selâmün kavlen min Rabbi'r-Rahîm." diye sevdiğin kullarını selamlayacaksın.Cennet içre "Selâmün kavlen min Rabbi'r-Rahîm." diye sevdiğin kullarını selamlayacaksın. O selamları şu kulaklarımıza duymayı nasip eyle yâ Rabbi!O selamları şu kulaklarımıza duymayı nasip eyle yâ Rabbi! Cemalini kulların dünyada ayın on dördünü seyrettikleri gibi seyredecekler.Cemalini kulların dünyada ayın on dördünü seyrettikleri gibi seyredecekler. Bu gözlerimize cemalini görmeyi, seyretmeyi nasip eyle yâ Rabbi! Bu gözlerimize cemalini görmeyi, seyretmeyi nasip eyle yâ Rabbi! Cümlemizi rıdvân-ı ekberine nâil eyle Yâ Rabbi! Dualarımızı İsm-i A'zam'ın hürmetine kabul eyle yâ Rabbi!Cümlemizi rıdvân-ı ekberine nâil eyle Yâ Rabbi! Dualarımızı İsm-i A'zam'ın hürmetine kabul eyle yâ Rabbi! Arafat Meydanı hürmetine, arefe günü hürmetine, hac ve umre hürmetine, Arafat Meydanı hürmetine, arefe günü hürmetine, hac ve umre hürmetine, okunan hatimler hürmetine, çekilen salât u selâmlar hürmetine, Habîb-i Edîbin hürmetine kabul eyle yâ Rabbi!okunan hatimler hürmetine, çekilen salât u selâmlar hürmetine, Habîb-i Edîbin hürmetine kabul eyle yâ Rabbi! Bizi mahrum döndürme yâ Rabbi! Ellerimizi boşa çevirme yâ Rabbi!Bizi mahrum döndürme yâ Rabbi! Ellerimizi boşa çevirme yâ Rabbi! Afv u mağfiretine mazhar eyleyip lütf u ihsanına erdirdiğin kullarından eyle yâ Rabbi! Afv u mağfiretine mazhar eyleyip lütf u ihsanına erdirdiğin kullarından eyle yâ Rabbi! Sen duaları kabul edecisin, affetmeyi seversin, kullarını affedersin, günahlarını bağışlarsın, affetmeyi seversin.Sen duaları kabul edecisin, affetmeyi seversin, kullarını affedersin, günahlarını bağışlarsın, affetmeyi seversin. Lütfedersin seyyiatı hasenata döndürürsün. Lütfedersin seyyiatı hasenata döndürürsün. Cennetinde cemalini ve cennet içre nice nimetlerini kullarına hazırladın,Cennetinde cemalini ve cennet içre nice nimetlerini kullarına hazırladın, bize o nimetlere ermeyi nasip eyle yâ Rabbi! Bi-lutfike ve keremike yâ Rabbe'l-âlemîn! bize o nimetlere ermeyi nasip eyle yâ Rabbi! Bi-lutfike ve keremike yâ Rabbe'l-âlemîn!

Subhane Rabbinâ Rabbi'l-izzeti ammâ yesifûn ve selâmun ale'l- mürselîn.Subhane Rabbinâ Rabbi'l-izzeti ammâ yesifûn ve selâmun ale'l- mürselîn. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk.Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek. Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente's-Semîü'l-Alîm. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek. Rabbenâ tekabbel minnâ inneke ente's-Semîü'l-Alîm. Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-Tevvaâbü'r-Rahîm.Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-Tevvaâbü'r-Rahîm. Ve'stecib de'avâtinâ vakti hâcâtinâ yâ Mucîbe'd-de'avât Ve'stecib de'avâtinâ vakti hâcâtinâ yâ Mucîbe'd-de'avât yâ Kâdıye'l-hâcât yâ Ekrame'l-ekremîne ve yâ Erhame'r-râhimîn. yâ Kâdıye'l-hâcât yâ Ekrame'l-ekremîne ve yâ Erhame'r-râhimîn.

Allahümme ente kulte fî Kitâbike'l-Kerîm. Eûzü billâhi mine'ş-şeytâni'r-racîmi bismillâhirrahmânirrahîm.Allahümme ente kulte fî Kitâbike'l-Kerîm. Eûzü billâhi mine'ş-şeytâni'r-racîmi bismillâhirrahmânirrahîm. Ve lillâhi'l-esmâü'l-hüsnâ fe'd'ûhu bihâ. Sadakallahülazîm. Ve lillâhi'l-esmâü'l-hüsnâ fe'd'ûhu bihâ. Sadakallahülazîm. Ve kâle Nebiyyünâ Muhammedüni'l-Mustafâ aleyhi efdalü's-salâvat ve ekmeli't-tahiyyât ve't-teslimât. Ve kâle Nebiyyünâ Muhammedüni'l-Mustafâ aleyhi efdalü's-salâvat ve ekmeli't-tahiyyât ve't-teslimât. İnne lillâhi tis'aten ve tis'îne'smen men ahsâhâ dehale'l-cenneh. İnne lillâhi tis'aten ve tis'îne'smen men ahsâhâ dehale'l-cenneh. Allahümme innâ nuhsî esmâeke'l-hüsnâ fî hâze'l-mevkıfi'l-azîm. Allahümme innâ nuhsî esmâeke'l-hüsnâ fî hâze'l-mevkıfi'l-azîm. Fe-tekabbel minnâ duâenâ ve edhılne'l- Firdevse'l-A'lâ bi-gayri hisâbFe-tekabbel minnâ duâenâ ve edhılne'l- Firdevse'l-A'lâ bi-gayri hisâb mâ Nebiyyike Muhammedini'l-Mustafâ kemâ va'de'n-Nebiyyi fî hâze'l-hadîsi'ş-şerîf. Bi-lütfike ve keramike: mâ Nebiyyike Muhammedini'l-Mustafâ kemâ va'de'n-Nebiyyi fî hâze'l-hadîsi'ş-şerîf. Bi-lütfike ve keramike:

Yâ Allah yâ Hû yâ Rahmân yâ Rahîm yâ Melik. Yâ Kuddüs yâ Selâm yâ Mü'minYâ Allah yâ Hû yâ Rahmân yâ Rahîm yâ Melik. Yâ Kuddüs yâ Selâm yâ Mü'min yâ Müheymin yâ Azîz yâ Cebbâr yâ Mütekebbir yâ Hâlık yâ Bârî yâ Musavvir yâ Gaffâr yâ Kahhâryâ Müheymin yâ Azîz yâ Cebbâr yâ Mütekebbir yâ Hâlık yâ Bârî yâ Musavvir yâ Gaffâr yâ Kahhâr yâ Vehhâb yâ Rezzâk yâ Fettâh yâ Alîm yâ Kâbıd yâ Bâsıt yâ Hafîd yâ Râfi' yâ Muiz yâ Müzillyâ Vehhâb yâ Rezzâk yâ Fettâh yâ Alîm yâ Kâbıd yâ Bâsıt yâ Hafîd yâ Râfi' yâ Muiz yâ Müzill yâ Semî' yâ Basîr yâ Hakem yâ Adl yâ Latîf yâ Habîr yâ Halîm yâ Azîm yâ Gafûr yâ Şekûr yâ Alîyâ Semî' yâ Basîr yâ Hakem yâ Adl yâ Latîf yâ Habîr yâ Halîm yâ Azîm yâ Gafûr yâ Şekûr yâ Alî yâ Kebîr yâ Hafîd yâ Mukîd yâ Hasîb yâ Celîl yâ Kerîm yâ Rakîb yâ Mucîb yâ Vâsi' yâ Hakîm yâ Vedûd yâ Kebîr yâ Hafîd yâ Mukîd yâ Hasîb yâ Celîl yâ Kerîm yâ Rakîb yâ Mucîb yâ Vâsi' yâ Hakîm yâ Vedûd yâ Mecîd yâ Bâ'is yâ Şehîd yâ Hak yâ Vekîl yâ Kavî yâ Metîn yâ Velî yâ Hamîd yâ Muhsî yâ Mübdi'yâ Mecîd yâ Bâ'is yâ Şehîd yâ Hak yâ Vekîl yâ Kavî yâ Metîn yâ Velî yâ Hamîd yâ Muhsî yâ Mübdi' yâ Mu'îd yâ Muhyi yâ Mümît yâ Hayy yâ Kayyûm yâ Vâcid yâ Mâcid yâ Vâhid yâ Ehad yâ Samed yâ Mu'îd yâ Muhyi yâ Mümît yâ Hayy yâ Kayyûm yâ Vâcid yâ Mâcid yâ Vâhid yâ Ehad yâ Samed yâ Kâdir yâ Muktedir yâ Mukaddim yâ Muahhir yâ Evvel yâ Âhir yâ Zâhir yâ Bâtın yâ Vâlî yâ Müteâlî yâ Berryâ Kâdir yâ Muktedir yâ Mukaddim yâ Muahhir yâ Evvel yâ Âhir yâ Zâhir yâ Bâtın yâ Vâlî yâ Müteâlî yâ Berr yâ Tevvâb yâ Mün'im yâ Müntekım yâ Afüvv yâ Raûf yâ Mâlike'l-mülk yâ Ze'l-celâli ve'l-ikrâm yâ Rab yâ Tevvâb yâ Mün'im yâ Müntekım yâ Afüvv yâ Raûf yâ Mâlike'l-mülk yâ Ze'l-celâli ve'l-ikrâm yâ Rab yâ Muksit yâ Câmi' yâ Ganî yâ Muğnî yâ Mu'tî yâ Mâni yâ Dârr yâ Nâfi' yâ Nûr yâ Hâdî yâ Bedî'yâ Muksit yâ Câmi' yâ Ganî yâ Muğnî yâ Mu'tî yâ Mâni yâ Dârr yâ Nâfi' yâ Nûr yâ Hâdî yâ Bedî' yâ Bâkî yâ Vâris yâ Reşîd yâ Sabûr yâ Sâdık yâ Settâr celle celâlüke amme nevâlüke ve lâ ilâhe gayruk. yâ Bâkî yâ Vâris yâ Reşîd yâ Sabûr yâ Sâdık yâ Settâr celle celâlüke amme nevâlüke ve lâ ilâhe gayruk.

Yâ men izâ du'iye ecâbe ve yâ men izâ süile a'tâ. Yâ Ekrame'l-ekremîn ve yâ Erhame'r-râhimîn.Yâ men izâ du'iye ecâbe ve yâ men izâ süile a'tâ. Yâ Ekrame'l-ekremîn ve yâ Erhame'r-râhimîn. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk.Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek.İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk.Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek.

Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaînVe sallallahu alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn ve selleme teslîmen kesîrâ. Salâten ve selâmen dâimeyni mütelâzimeyni ilâ yevmi'd-dîn.ve selleme teslîmen kesîrâ. Salâten ve selâmen dâimeyni mütelâzimeyni ilâ yevmi'd-dîn. Allahümme innâ nes'elüke'l-afve ve'l-âfiyeh. Ve'l-muâfâte'd-dâimete fi'd-dîni ve'd-dünyâ ve'l-âhireh.Allahümme innâ nes'elüke'l-afve ve'l-âfiyeh. Ve'l-muâfâte'd-dâimete fi'd-dîni ve'd-dünyâ ve'l-âhireh. Teveffenâ müslimîne ve elhıknâ bi's-sâlihîn.Teveffenâ müslimîne ve elhıknâ bi's-sâlihîn. Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr.Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr. Ve ecirna min hızi'd-dünyâ ve azâbi'l-âhireh.Ve ecirna min hızi'd-dünyâ ve azâbi'l-âhireh. Ve edhılne'l-cennete mea'l-ebrâr ve mea Nebiyyike'l-muhtâr ve âlihi'l-ahyâr.Ve edhılne'l-cennete mea'l-ebrâr ve mea Nebiyyike'l-muhtâr ve âlihi'l-ahyâr. Ve eskinnâ fi'l-cenneti bi-kurbihî ve civârihî ve aleyhissalâtü vesselâm. Ve eskinnâ fi'l-cenneti bi-kurbihî ve civârihî ve aleyhissalâtü vesselâm.

Allahümme inna nes'elüke mine'l-hayri küllihî 'âcilihi ve âcilih. Mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem.Allahümme inna nes'elüke mine'l-hayri küllihî 'âcilihi ve âcilih. Mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. Ve neûzü bike mine'ş-şerri küllihî 'âcilihî ve âcilih. Mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. Ve neûzü bike mine'ş-şerri küllihî 'âcilihî ve âcilih. Mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. Allahümme'stecib de'avâtinâ. Allahümme'ktı' düyûnenâ Allahümme'ktı' hâcâtinâ. Allahümme'stecib de'avâtinâ. Allahümme'ktı' düyûnenâ Allahümme'ktı' hâcâtinâ.

Allahümme leke'l-hamdü küllüh ve leke'l-şükrü küllüh ve leke'l-mülkü küllüh ve bi-yedike'l-hayru küllüh.Allahümme leke'l-hamdü küllüh ve leke'l-şükrü küllüh ve leke'l-mülkü küllüh ve bi-yedike'l-hayru küllüh. Nes'elüke mine'l-hayri küllih ve neûzü bike mine'ş-şerri küllih. Leke'l hamdü inneke alâ küllü şey'in Kadîr.Nes'elüke mine'l-hayri küllih ve neûzü bike mine'ş-şerri küllih. Leke'l hamdü inneke alâ küllü şey'in Kadîr. Ve bi'l-icâbeti cedîr. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk.Ve bi'l-icâbeti cedîr. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek.İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk.Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek. İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk lâ şerike lek.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn.Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn. Salâten tüncînâ bihâ min cemî'i'l-ehvâli ve'l-âfât ve takdî lenâ bihâ cemî'a'l-hâcâtSalâten tüncînâ bihâ min cemî'i'l-ehvâli ve'l-âfât ve takdî lenâ bihâ cemî'a'l-hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemî'i's-seyyi'ât ve terfe'unâ bihâ indeke a'le'd-derecât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî'i's-seyyi'ât ve terfe'unâ bihâ indeke a'le'd-derecât, ve tübelliğunâ bihâ aksa'l gâyât, min cemî'i'l-hayrâti fi'l-hayâtive tübelliğunâ bihâ aksa'l gâyât, min cemî'i'l-hayrâti fi'l-hayâti ve ba'de'l-memât bi-rahmetike yâ Erhame'r-râhimîn. ve ba'de'l-memât bi-rahmetike yâ Erhame'r-râhimîn.

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmenAllâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedini'llezî tenhallü bihi'l-ukadü ve tenfericü bihi'l-kürabü alâ seyyidinâ Muhammedini'llezî tenhallü bihi'l-ukadü ve tenfericü bihi'l-kürabü ve tükdâ bihi'l-havâicü ve tünâlü bihi'r-regâibü ve hüsnü'l-havâtimve tükdâ bihi'l-havâicü ve tünâlü bihi'r-regâibü ve hüsnü'l-havâtim ve yüstesga'l-gamâmü bi-vechihi'l-kerîmi ve alâ âlihi ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn. ve yüstesga'l-gamâmü bi-vechihi'l-kerîmi ve alâ âlihi ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn. Fî külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma'lûmin lek. Fî külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma'lûmin lek.

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ sâdâtinâ Âdeme ve NûhinAllahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ sâdâtinâ Âdeme ve Nûhin ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm mine'n-nebiyy'ine ve'l-mürselîn.ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm mine'n-nebiyy'ine ve'l-mürselîn. Salavâtullâhi ve selâmuhû aleyhim ve alâ âli küllin ecmaîn. Salavâtullâhi ve selâmuhû aleyhim ve alâ âli küllin ecmaîn. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaînAllahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve men tebiahû bi-ihsânin ecmaîn adede hurûfi'l-Kur'âne harfen harfâ ve adede külli harfin elfe elf. Ve adede'r-rimâli zerreten zerreh.adede hurûfi'l-Kur'âne harfen harfâ ve adede külli harfin elfe elf. Ve adede'r-rimâli zerreten zerreh. Ve adede külli zerratin elfe elf. Ve adede'l-melâiketi saffan saffâ. Ve adede külli melekin elfe elf.Ve adede külli zerratin elfe elf. Ve adede'l-melâiketi saffan saffâ. Ve adede külli melekin elfe elf. Ve adede'l-emtâr ve adede katarâti'l-bihâr. Ve adede zerrâti'l-kâinat. Ve adede'l-emtâr ve adede katarâti'l-bihâr. Ve adede zerrâti'l-kâinat. Rabbenâ belliğ ve evsıl rûha Nebiyyinâ Muhammedini'l-Mustafâ mine't-tahiyyete vesselâm.Rabbenâ belliğ ve evsıl rûha Nebiyyinâ Muhammedini'l-Mustafâ mine't-tahiyyete vesselâm. Allahümme şeffi'hu fînâ bi-câhihî indek. Allahümme şeffi'hu fînâ bi-câhihî indek. Allahümme şeffi'hu fînâ bi-câhihî indek. Allahümme şeffi'hu fînâ bi-câhihî indek. Allahümme şeffi' seyyidenâ Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme bi-câhihî indeke yâ Rabbe'l-âlemîn. Allahümme şeffi' seyyidenâ Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme bi-câhihî indeke yâ Rabbe'l-âlemîn.

Allahümme innâ nes'elüke mimmâ se'eleke minhu Nebiyyüke Muhammedüni'l-MustafâAllahümme innâ nes'elüke mimmâ se'eleke minhu Nebiyyüke Muhammedüni'l-Mustafâ ve ibâdüke's-sâlihûn fî hâzihi'l-mevâkı' fî hâzihi'l-mevâdi'.ve ibâdüke's-sâlihûn fî hâzihi'l-mevâkı' fî hâzihi'l-mevâdi'. Allahümme innâ nes'elüke mimmâ se'eleke minhu Nebiyyüke Muhammedüni'l-Mustafâ ve ibâdüke's-sâlihûn. Allahümme innâ nes'elüke mimmâ se'eleke minhu Nebiyyüke Muhammedüni'l-Mustafâ ve ibâdüke's-sâlihûn. Ve neûzü bike mimme'steâzeke minhu Nebiyyüke Muhammedüni'l-Mustafâ ve ibâdüke's-sâlihûn.Ve neûzü bike mimme'steâzeke minhu Nebiyyüke Muhammedüni'l-Mustafâ ve ibâdüke's-sâlihûn. Allahümme innâ nes'elüke mine'l-hayri küllihî. Allahümme innâ nes'elüke mine'l-hayri küllihî. Allahümme innâ nes'eluke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve'l-ganîmete min külli birrinAllahümme innâ nes'eluke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike ve'l-ganîmete min külli birrin ve's-selâmete min külli ism ve'l-fevze bi'l-cenneti ve'n-necâte mine'n-nâr.ve's-selâmete min külli ism ve'l-fevze bi'l-cenneti ve'n-necâte mine'n-nâr. Allahümme lâ teda' lenâ fi mevkıfinâ hâzâ zenben illâ gaferte ve lâ hemmen illâ ferracteAllahümme lâ teda' lenâ fi mevkıfinâ hâzâ zenben illâ gaferte ve lâ hemmen illâ ferracte ve lâ deynen illâ kadayte ve lâ marazan illâ şefeyte. ve lâ deynen illâ kadayte ve lâ marazan illâ şefeyte.

Bismillâhi ve billâh tevekkelnâ ale'llâh. Ve tevekkelnâ ila'llâh. Ve fevvadnâ umûrenâ ila'llâh.Bismillâhi ve billâh tevekkelnâ ale'llâh. Ve tevekkelnâ ila'llâh. Ve fevvadnâ umûrenâ ila'llâh. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azîm.Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azîm. Allahümme innâ nes'elüke hayra hâze'l-mesâi ve hayra's-sabâhi ve hayra'l-kadâiAllahümme innâ nes'elüke hayra hâze'l-mesâi ve hayra's-sabâhi ve hayra'l-kadâi ve hayra'l-kaderi ve hayra'l-hadari ve hayra's-seferi ve hayra'd-dünyâ ve hayra'l-âhiretive hayra'l-kaderi ve hayra'l-hadari ve hayra's-seferi ve hayra'd-dünyâ ve hayra'l-âhireti ve hayra mâ cerâ bihi'l-kalem.ve hayra mâ cerâ bihi'l-kalem. Ve neûzü bike min şerri's-sabâhi ve şerri'l-mesâi ve şerri'l-kadâi ve şerri'l-kaderiVe neûzü bike min şerri's-sabâhi ve şerri'l-mesâi ve şerri'l-kadâi ve şerri'l-kaderi ve şerri'l-hadari ve şerri's-seferi ve şerri'd-dünyâ ve şerri'l-âhireti ve şerri mâ cerâ bihi'l-kalem.ve şerri'l-hadari ve şerri's-seferi ve şerri'd-dünyâ ve şerri'l-âhireti ve şerri mâ cerâ bihi'l-kalem. Allahümme innâ neûzü bike mine'l-cübni ve'l-kizbi ve mine'l-ahlâki'z-zemîmeti.Allahümme innâ neûzü bike mine'l-cübni ve'l-kizbi ve mine'l-ahlâki'z-zemîmeti. Allahümme innâ neûzü bike min azâbi cehennem ve min azâbi'l-kabr ve min fitneti'l-mahyâ ve'l-memât Allahümme innâ neûzü bike min azâbi cehennem ve min azâbi'l-kabr ve min fitneti'l-mahyâ ve'l-memât ve min şerri fitneti'l-mesîhi'd-deccâl. Allahümme innâ nes'elüke mine'l-hayri küllihî 'âcilihî ve âcilihî.ve min şerri fitneti'l-mesîhi'd-deccâl. Allahümme innâ nes'elüke mine'l-hayri küllihî 'âcilihî ve âcilihî. Mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. Ve neûzü bike mine'ş-şerri küllihî 'âcilihî ve âcilihî.Mâ alimnâ minhu ve mâ lem na'lem. Ve neûzü bike mine'ş-şerri küllihî 'âcilihî ve âcilihî. Mâ alimnâ bihi ve mâ lem na'lem. Tahassannâ bi-zi'l-mülki ve'l-melekût.Mâ alimnâ bihi ve mâ lem na'lem. Tahassannâ bi-zi'l-mülki ve'l-melekût. Ve'tesamnâ bi-zi'l-izzeti ve'l-azameti ve'l-kibriyâ ve'l-ceberût. Ve'tesamnâ bi-zi'l-izzeti ve'l-azameti ve'l-kibriyâ ve'l-ceberût. Ve tevekkelnâ ale'l-hayyi'l-kayyûmi'llezî lâ yenâmü ve lâ yemût.Ve tevekkelnâ ale'l-hayyi'l-kayyûmi'llezî lâ yenâmü ve lâ yemût. Sübbûhun kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü'l-melâiketi ve'r-rûh. Sübhâne Rabbiye'l-aliyyi'l-ale'l-Vehhab.Sübbûhun kuddûsün Rabbünâ ve Rabbü'l-melâiketi ve'r-rûh. Sübhâne Rabbiye'l-aliyyi'l-ale'l-Vehhab. Sübhâne Rabbiye'l-Kerîmi'l-Vehhâb. Sübhâne Rabbiye'l-Latîfi'l-Vehhâb.Sübhâne Rabbiye'l-Kerîmi'l-Vehhâb. Sübhâne Rabbiye'l-Latîfi'l-Vehhâb. Sübhâne Rabbinâ Rabbi'l-izzeti ammâ yesifûn. Ve selâmün alâ cemi'i'l-enbiyai ve'l-mürselîne ve âli küllin ecmaîn. Sübhâne Rabbinâ Rabbi'l-izzeti ammâ yesifûn. Ve selâmün alâ cemi'i'l-enbiyai ve'l-mürselîne ve âli küllin ecmaîn. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
el-Hamdü lillâhi'llezî halaga's-semâvâti ve'l-arda ve ce'ale'z-zulümâti ve'n-nûr. el-Hamdü lillâhi'llezî halaga's-semâvâti ve'l-arda ve ce'ale'z-zulümâti ve'n-nûr. Sümme'llezîne keferû bi-Rabbihim ya'dilûn. Hüvellezi halagaküm min tıynin sümme kadâ ecelâ.Sümme'llezîne keferû bi-Rabbihim ya'dilûn. Hüvellezi halagaküm min tıynin sümme kadâ ecelâ. Ve ecelün müsemmen indehû sümme entüm temterûn.Ve ecelün müsemmen indehû sümme entüm temterûn. Ve hüvallâhu fi's-semâvâti ve fi'l-ard. Ya'lemu sırraküm ve cehraküm ve ya'lemu mâ tekzibûn. Sadakallahülazîm. Ve hüvallâhu fi's-semâvâti ve fi'l-ard. Ya'lemu sırraküm ve cehraküm ve ya'lemu mâ tekzibûn. Sadakallahülazîm.

Allahümme leke'l-hamdü küllüh. Ve leke'ş-şükrü küllüh. Ve leke'l-mülkü küllüh. Ve bi-yedike'l-hayri küllih.Allahümme leke'l-hamdü küllüh. Ve leke'ş-şükrü küllüh. Ve leke'l-mülkü küllüh. Ve bi-yedike'l-hayri küllih. Nes'elüke mine'l-hayri küllih. Ve neûzü bike mine'ş-şerri küllih.Nes'elüke mine'l-hayri küllih. Ve neûzü bike mine'ş-şerri küllih. Leke'l-hamd inneke alâ külli şey'in Kadîr ve bi'l-icâbeti cedîr.Leke'l-hamd inneke alâ külli şey'in Kadîr ve bi'l-icâbeti cedîr. Allahümme heb lenâ ma'rifeteke ve mehabbetteke ve ecirnâ min hızyi'd-dünyâ ve azâbi'l-âhireh.Allahümme heb lenâ ma'rifeteke ve mehabbetteke ve ecirnâ min hızyi'd-dünyâ ve azâbi'l-âhireh. Allahümme innâ neûzü bi-rahmetike min sahatike ve gadabike ve eûzü bi-muâfâtike min ukûbetik.Allahümme innâ neûzü bi-rahmetike min sahatike ve gadabike ve eûzü bi-muâfâtike min ukûbetik. Ve eûzü bike minke lâ nuhsî fenâen aleyke keyfe ve küllü senâin ye'ûdü ileyke.Ve eûzü bike minke lâ nuhsî fenâen aleyke keyfe ve küllü senâin ye'ûdü ileyke. Ente kemâ esneyte alâ nefsike. Azze câruke ve celle senâüke. Ve lâ ilâhe gayruke.Ente kemâ esneyte alâ nefsike. Azze câruke ve celle senâüke. Ve lâ ilâhe gayruke. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bike yâ Mûcibe'd-de'avât yâ Kâdiye'l-hâcât yâ Ekrame'l-ekremîn.Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bike yâ Mûcibe'd-de'avât yâ Kâdiye'l-hâcât yâ Ekrame'l-ekremîn. Sübhâne Rabbinâ Rabbi'l-izzeti ammâ yesifûne ve selâmün ale'l-mürselîn. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn.Sübhâne Rabbinâ Rabbi'l-izzeti ammâ yesifûne ve selâmün ale'l-mürselîn. Ve'l-hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemîn. Rabbenâ tekabbel minnâ bi-hürmeti'smike'l-a'zam. Ve bi-hürmeti esmâike'l-hüsnâ. Rabbenâ tekabbel minnâ bi-hürmeti'smike'l-a'zam. Ve bi-hürmeti esmâike'l-hüsnâ. Ve bi-hürmeti Nebiyyike'l-ekrem Muhammedini'l-Mustafâ. Ve bi-hürmeti mevkıfi'l-Arafeh. Ve bi-hürmeti Nebiyyike'l-ekrem Muhammedini'l-Mustafâ. Ve bi-hürmeti mevkıfi'l-Arafeh. Ve bi-hürmeti yevme arafeh. Ve bi-hürmeti'l-hacci ve'l-umre. Ve bi-hürmeti esrârı sûreti'l-Fâtiha. Ve bi-hürmeti yevme arafeh. Ve bi-hürmeti'l-hacci ve'l-umre. Ve bi-hürmeti esrârı sûreti'l-Fâtiha.

Konuşma Hakkında
Tema 1
Tema 2